main

ผลการค้นหาทั้งหมด 1177 รายการ


เรียงข้อมูลโดย
แสดงรายการ

Filters

สาขา
หลักสูตร
thumbnail
กลยุทธ์การตลาด 5A ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนแอพพลิเคชัน tiktok ของผู้บริโภค Generation Z ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Digital Technology
นางสาวกัญญานัฐ วงศ์กันยา, นางสาวกมลฉัตร คงเมก
อ.ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ
คณะบริหารธุรกิจ
2566
thumbnail
ระบบจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
Digital Technology
นายสิรภพ หน่อท้าว, นายบูคอรี เด็งมาซา
ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม, ดร.วิชญะ ต่อวงศ์ไพชยนต์
คณะวิทยาศาสตร์
2566
thumbnail
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมกราฟีนบริสุทธิ์
Industry 4.0
นายนนท์ปวิธ หมื่นพันปาน, นายบุญศรัณย์ แก้วสง่า, นายธัชทฤต หรบรรพ์
ผศ.ดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2566
thumbnail
แบบจำลองความทุกข์ทางการเงินของสายการบินช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส-19
Industry 4.0
นางสาวรัตนา สิริพุทธวณิชย์
ผศ.ดร.วราลี รัตนกิจสุนทร
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
2566
thumbnail
เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่
Digital Technology
นายสิริวัฒน์ ดวงเสาร์, นายภูริณัฐ อัครวงษ์
ดร.อนันตา สินไชย
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
2566
thumbnail
โยเกิร์ตมะยงชิดฟรีซดราย
Healthcare and Wellness
นางสาวธนพร สีกลิ่นหอม, นางสาวชมพูนุช รัตนานก, นางสาวฐิติพร พวงเจริญ, นางสาวปริยามญชุ์ พิศิษฐ์โชค, นางสาวลักขณา วรรณทอง, นางสาววรัชยา ชาขุนทด, นางสาววิสสุตา มิตรเจริญ, นางสาวศุภณัฐชา มาลัยเกตุ, นางสาวษุภินธา ธนภูมิ, นางสาวอุทุมพร ปีลา
ผศ.ดร.พิชญดา สมบูรณ์
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
2566
thumbnail
เจลลี่จากคีเฟอร์น้ำ
Healthcare and Wellness
นางสาวเกศรินทร์ พูนเพิ่ม, นายกฤตชานน ไชยภักดี, นายฉัตรภูมิ สีหาวัฒน์, นายณัฏฐนันทน์ อภิวศินสุข, นางสาวทัตพิชา กลมเกลี้ยง, นายนักรบ สันทวี, นายปิยะวัฒน์ แพบุญประเสริฐ, นางสาวพัชรวี คำพา, นายรชต จันทร์ผอง, นางสาวสิริกัญญา กาญจนพิบูลย์, นายหฤทศ์ชนน สุกุณา, นายอชิระ พิเศษตระกูล, นายเอกภพ ทวีมา
รศ.ดร.ทัศพร โตธนะเกษม
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
2567
thumbnail
บับเบิ้ล เฟรซ พลัส
BCG (Bio-Circular-Green Economy)
นางสาวชนม์นิภา จุลเจริญ, นางสาวจารุวรรณ วงษ์งาม, นางสาวชญาดา ศรีดารา, นางสาวสมสกุล ขจรกลิ่น, นางสาวณัฐพรรณ ไชยคีนี, นายนันทวัฒน์ แก้วบุญ, นางสาวพิมพกานต์ คงคะชาติ, นางสาวอณุชิดา ภู่ทอง, นายทองแท่ง อินทร์สมบูรณ์, นางสาวธนาภรณ์ สลีสองสม
ดร.อรชร เมฆเกิดชู
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
2566
thumbnail
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ LAZADA ของนักศึกษาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ
Digital Technology
นางสาวณัฐวิภา วัฒนกูล, นางสาวปิยะธิดา จิ๋วประเสริฐผล, นายรังสิมันตุ์ เพชรประพันธ์
รศ.ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
คณะบริหารธุรกิจ
2566
thumbnail
การศึกษาผลกระทบของอัตราการเย็นตัวและการเติมเซอร์โคเนียม (Zr) ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและการบ่มแข็งของโลหะผสมอลูมิเนียม-เหล็ก (Al-Fe alloys)
BCG (Bio-Circular-Green Economy)
นายอนุชิต มาสทอง, นางสาวอริสา มะสุวรรณ, นางสาวอรณิชา พื้นผา
ดร.สุวารี ชาญกิจมั่นคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2566